FAKTONAUKA - dekonstrukcja metafizyki

Centralna pozycja faktu w rzeczywistości wymaga nieustannej jego identyfikacji i kontaktowania z nim. A taka formuła zadań poznawczych to esencja prezentowanych tu dyscyplin faktonauki. Faktonauka daje narzędzia poznawcze pozwalające na kontaktowanie się z realnymi faktami i ich adekwatną identyfikację w życiu codziennym. Wymaga ona porzucenia dotychczasowych metod metafizyki, czyli dokonania jej całkowitej dekonstrukcji. Dekonstrukcja ta musi iść jeszcze dalej. Faktonauka oferuje narzędzie poznawcze dokonujące dekonstrukcji artefaktów, co jest spowodowane tym, że fakty są często składnikiem mieszanin faktów (np. tlen w powietrzu) albo składnikiem artefaktów takich jak maszyny, leki, kosmetyki, surowce. W związku z tym konieczna jest dekonstrukcja artefaktów i mieszanin faktów. Wiele procesów wytwórczych w przemyśle to operacje na mieszaninach i artefaktach, a te dla zapewnienia w pełni świadomego sprawstwa wymagają dekonstrukcji myślowej surowców, maszyn, procesów w taki sposób aby możliwa była ich faktologiczna identyfikacja, a same działania zachowały swój realistyczny i empiryczny i faktualny przebieg. Narzędziem takiej identyfikacji faktów będących składnikiem artefaktów jest faktronika. Celem faktroniki jest zatem identyfikacja materialna artefaktów. Jest ona czwartą - bardzo potrzebną dyscypliną w procesach wytwórczych i przemysłowych. Faktonauka pozwala dokonać dekonstrukcji systemów myślowych, aby te pomagały intelektom w łatwej identyfikacji i kontaktowaniu z faktami. Tylko dzięki takiej dekonstrukcji myślenie zachowuje swoją realną i empiryczną treść i przywraca kulturę naukową i filozoficzną do realnej rzeczywistości. Kontakt z faktem ma fundamentalne znaczenie dla człowieka ze względu na to, że to właśnie tylko w fakcie człowiek ma do czynienia z prawdą i dobrem oraz pięknem. Tylko fakt uwalnia człowieka od agnostycyzmu, relatywizmu i woluntarystycznego decydowania co jest dla niego prawdą i dobrem.

Przykładem takiego podejścia badawczego jest dekonstrukcja faktualistyczna w prezentowanej tu faktonauce, która jest dekonstrukcją metafizyki arystotelesowskiej.

Dekonstrukcja faktualistyczna

Identyfikacja faktu wymaga określenia jego przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. Przedstawiona w poprzednich rozdziałach identyfikacja faktu w procesie poznania bilateralnego jest właśnie dekonstrukcją faktualistyczną. Faktualizm jako bilateralna teoria poznania intelektualnego i zmysłowego powiązanego z realnym, jednostkowym, aktualnym i odrębnym faktem jest dekonstrukcją poznania faktu w trakcie kontaktowania się z nim. Konstrukcja tego poznania wywołana jest przez neuronowo - sensoryczną strukturę władz poznawczych człowieka. Faktualizm jest teorią kontaktowania się z faktem w celu adekwatnego poznania jego treści, oraz kultywowania i weryfikowania tych treści w kontakcie z faktem. Faktualizm stosuje zatem metodę dekonstrukcji w celu ustalenia struktury i wzajemnych zależności władz poznawczych człowieka kontaktujących się z faktem i co najważniejsze pod wpływem informacji nadawanych przez fakt, które są jego własnością prawdy - udostępniania informacji o materii i formie faktu.

Dekonstrukcja faktonomiczna

Identyfikacja faktu wywołuje nawiązanie z nim relacji materialnych otwarcia (prawda), akceptacji (realność), oczekiwania (dobro), obecności (aktualność), oraz formalnych poznania i działania. Rozumienie spotkanych faktów polega głownie na syntetycznym identyfikowaniu ich przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, które po ich uświadomieniu mogą się stać motywem do trwałego wiązania się z kontaktującymi się faktami. Podstawową faktualną więzią człowieka z faktem zawieraną od pierwszej chwili samodzielnego życia jest więź z tlenem. Jest to relacja podtrzymująca życie - realizowana poprzez działanie będące oddychaniem. Ta relacja istotowa jest najcenniejsza dla człowieka i powinna być świadomie ceniona i chroniona poprzez wielorakie działania mające na celu chronienie atmosfery ziemskiej. Więź z tlenem jest jeszcze wspanialsza po identyfikacji jego przyczyny materialnej. Ustala ona że przyczyną tlenu jest materia pierwsza, która zapoczątkował materię tlenu w syntezie formy atomowej z kilku atomów helu we wnętrzu gwiazd. A ponieważ przyczyna jest zawsze tam gdzie działa i jest tym co sprawia - więź z tlenem staje się podstawą relacji materialnej człowieka z rzeczywistością materialną. Sama relacja przyczynowania staje się kolejną cenną relacją - wartością którą należy chronić aby zachować własne istnienie. Dekonstrukcja faktonomiczna pozwala człowiekowi na wejście w sferę najwyższych wartości i nawiązania realnych więzi z otaczającą rzeczywistościa faktów materialnych.

Dekonstrukcja artefaktyczna - fakton

Życie człowieka przebiega wśród artefaktów, które stanowią jego nowe sztuczne środowisko w postaci kultury lub stare naturalne środowisko w postaci natury. Artefakty nie mają własnej przyczyny sprawczej poza dzialalnością człowieka, zwierząt, sił natury, a więc nie istnieją realnie. Jest to oczywiste w stosunku do takich artefaktów jak państwo, polityka, rynek ekonomiczny, pieniądz itd. Większość artefaktów jednak składa się ze skomponowanych według jakiejś zasady mieszanin faktów. Są to gwiazdy, planety, morza góry, budynki mieszkalne - ściany - powłoki malarskie, pościel sypialna, napoje, żywność, i wiele innych. Nie można ignorować zawartości faktualnej artefaktów naturalnych i kulturalnych, i dlatego trzeba dokonywać ich faktologicznej i organoleptycznej dekonstrukcji. Taka myślowa separacja nie pozwala na identyfikacje samodzielnych faktów z których składają się artefakty, ale umożliwia jednostkową i konkretną identyfikację zawartości faktycznej, którą można nazwać faktonem. Fakton jest fragmentem realnego faktu zaanektowanym w procesie wytwarzania jako składnik artefaktu. Fakton ma strukturę faktu z kórego pochodzi, i po nim dziedziczy część jego materii i formy. W ten sposób dokonując dekonstrukcji artefaktów życie człowieka toczy się bliżej natury, powoduje ekologiczne nastawienie i dążenie do segregacji i reparacji zużytych artefaktów. Recykling artefaktów jest szacunkiem do realnego świata faktualnego, jest przejawem trwania więzi z faktami w postaci relacji akceptacji i szacunku dla otaczających nas faktów.

Dekonstrukcja archefaktyczna

Każda identyfikacja materii dokonana dzięki umiejętnosciom dekonstrukcji faktualnej może stać się podstawą więzi faktualnych. Dotyczy to również materii faktonów. Dzięki koncepcji faktonowej możliwe jest zachowanie poczucia jedności życia codziennego dokonującego się w dwóch odrębnych dotychczas sferach kulturze - będącej dziedziną artefaktu i naturze - będącej dziedziną faktu. Fakton istnieje mimo że posiada amorficzną postać gazu lub wystpuje w mieszaninie faktów. Tlen atmosferyczny jest faktonem wyprodukowanym przez plankton przyswajający dwutlenek węgla i uwalniający tlen do atmosfery, a rzeczywisty fakt tlenu jest niebieskim kryształem o temperaturze topnienia -218 stopni Celcjusza. Przykładowo więź z materią pierwszą dokonującą się w chwili odbioru promieniowania cieplnego i świetlnego ze Słońca dokonuje się dzięki rozumieniu syntezy faktonowej pierwiastków dokonywanej wewnątrz centralnej gwiazdy naszego układu planetarnego - Słońca. Fakton istnieje - nie ma co prawda samodzielnej i odrębnej postaci, wiemy jednak o nim na podstawie fizyki, chemii, materiałoznastwa, kosmologii, mikroskopii. Taka dekonstrukcja daje niezwykle dojmujące przeżycie aktualności, realności, i jedności materialnej świata jako wspólnoty faktów materialnych, oraz więzi z fatualną rzeczywistością w każdej chwili życia codziennego.

KONTAKT
ratchem@chem.pl