PODSTAWY FAKTONIKI
Koncepcja prezentowana na tej stronie jest zastosowaniem teorii faktu materialnego w odniesieniu do naturalnych mieszanin faktów, a przede wszystkim do całej dziedziny wytwórczości ludzkiej która wytwarzając towary posługuje się faktami materialnymi. Fakt materialny poddawany obróbce to zazwyczaj substancja chemiczna. Można też przetwarzać substancje roślinne i zwierzęce. Ujęcie to wynika z potrzeby identyfikacji rzeczywistości materialnej, która pozwala na osiągnięcie prawdziwej orientacji w otoczeniu kulturowym i cywilizacyjnym. Taka orientacja jest coraz bardziej utrudniona z powodu samych wytwórców którzy nadając znaki towarowe ukrywają zawartość swoich produktów. Takie postępowanie wytwórców narusza podstawową potrzebę człowieka do poznania prawdy o swoim otoczeniu, co często towarzyszy ukrywaniu prawdziwych właściwości wytworzonych produktów. Ułatwia ten proceder produkcyjny wszechwładnie panujący idealizm, który odrywa ludzi od realnej rzeczywistości i ogłupia ludzi. Ogłupianie to polega głównie na pozbawieniu ludzi umiejętności posługiwania się bilateralnym umysłem, który z jednesj strony kontaktuje człowieka z faktem poprzez niewyraźne jego rozumienie, a z drugiej posługuje się wiedzą w postaci abstrakcyjnych pojęć umożliwiających szybką klasyfikację zjawisk zagrożeń w życiu codziennym. Nauka pomocnicza zaprojektowana aby zgodnie z prawdą identyfikować rzeczywisty, aktualny, odrębny, i jednostkowy fakt materialny użyty do produkcji towarów nazwana tu jest faktoniką. Przedmiotem jej badań są faktony czyli fakty materialne użyte do produkcji rozmaitych towarów: budynków, dróg, mostów, ubrań,l żywności, leków, napojów. Narzędziem faktroniki jest materiałoznawstwo i towaroznawstwo, które bazują na chemii i inżynierii materiałowej. Podstawą faktroniki jest faktologia i faktualizm - pierwsze współczesne nauki bilateralne dobrze łącząca syntetyczne poznanie konkretne z analitycznym poznaniem abstrakcyjnym. Bardzo przydatna jest tu również faktonomia która wartościowuje kontakt z faktem ze względu na jego skutki. Reklama wprowadza dzisiaj w błąd ludzi, nie ukazując szkodliwego wpływu wielu towarów. Faktonika nie jest tylko nauką teoretyczną, jest także nauką praktyczną wskazującą jak żyć wśród rozmaitych wytworzonych towarów.

ESENCJA FAKTONIKI

Faktonika w kontaktowaniu z faktem posługuje się zasadami realizmu opracowanymi na gruncie fakologii i faktualizmu. Faktonika dokonuje analizy towarów szukając w nich realnych rzeczywistych faktów. Ich identyfikacja może być dokonana za pomocą skomplikowanej analizy oglądowej opartej na współczesnej wiedzy chemicznej i inżynieryjnej. Celem faktroniki jest dotarcie do faktonu który jest dobrem dla nas, i który jest czymś realnym w wyidealizowanym przez reklamę towarze. Faktonika ukazuje to co podstawowe i wyjściowe w towarze w postaci faktonu, a to umożliia samą rzeczywistą identyfikację towaru w postaci rzeczywistego kontaktowania z nim. Towar jest często ideą oderwaną od rzeczywistości jako wykreowana przez marketing potrzeba. Faktonika oferuje poznanie syntetyczne będącym skutkiem oddziaływania zawartości faktonowej towaru. Faktonika stara się spotkany towar ująć w sposób wyraźny za pomocą abstrakcji pojęciowej poprzez identyfikacji faktonów które są jego jedynym rzeczysistym składnikiem. Źródłem faktroniki jest kontaktowanie z towarem który składa się z realnych faktonów będących realną podstawą tego towaru. W ten sposób faktronika sprowadza człowieka z obszaru idealnego runku towarowego do rzeczywistych faktów (faktonów) czyli do realnej praktyki faktualnej.

POZNANIE ARTEFAKTU MATERIALNEGO
Artefakt materialny w czasie kontaktowania udostępnia się władzom poznawczym co możemy nazwać jego oddziaływaniem faktualnym. Wynik tego kontaktowania jest tylko dlatego poznaniem niewyraźnym w obszarze intelektu syntetycznego, gdyż jego treścią są faktony jako składniki wkomponowane przez wytwórcę artefaktu. Poznanie niewyraźne jako pozapojęciowe jest generowane przez intelekt syntetyczny w trakcie kontaktowania. Na terenie poznania syntetycznego jest umieszczona całościowa (syntetyczna) informacja udostępniona przez artefakt o swojej budowie wewnętrznej. Oddziałujący na władze poznawcze faktony wywołują to kontaktowanie i przekazują informacje o strukturze swojej formy nadanej przez wytwórcę. Informacje te powodują generowanie poznania syntetycznego, które nie jest pojęciem, lecz faktualnym powodem, skłaniającym władzę decyzyjną do kierowania się ku oddziałującemu artefaktowi materialnemu. Intelekty i władze decyzyjne nie wytwarzają faktu materialnego, gdyż nie mogą opuścić faktualnego obszaru człowieka. Artefakt materialny został wytworzony przez producenta i mocą zawartych w nim faktonów mobilizuje władze decyzyjne do korzystania z relacji (interfaktów) formalnych i materialnych, pozwalających na skontaktowanie się z oddziałującymi na nie faktonów. W tym realnym kontakcie zaskakuje i zdumiewa człowieka to, że w oddziaływującym towarze zastaje materię faktonową aktualizującą formę nadaną mu przez producenta. Od producenta zależy ukazanie piękna faktonów zawartych w strukturze wytworu. Projektowanie artefaktów materialnych jest swoistą sztuką ukazywania piękna faktonów użytych do ich wytworzenia.

Uświadomienie sobie faktualnych skutków realnego kontaktowania z artefaktem materialnym dokonuje się dopiero w mowie wewnętrznej w intelekcie analitycznym. Dokonuje się to przez ujęcie informacji udostępnianych przez faktony użyte do jego wytworzenia. Wskazuje to, że porządek faktualny wyprzedza porządek poznania. Pierwszy jest zatem fakton, a potem konkretna myśl syntetyczna, a następnie pojcie (idea) wytworu zawarte w kulturze materialnej. W ten sposób kultura materialna (cywilizacja) staje się pośrednio poprzez faktony piątym przedmiotem badań materialistycznej filozofii realistycznej. Syntetyczne poznanie faktonowe w PPM jest nadal poznaniem przedpojęciowym. Artefakty materialne poznawane są tak samo jak fakty materialne, dzięki faktonowej zawartości. W tym poznaniu zawarta jest również idea zawarta w artefakcjie przez wytwórcę. Dlatego trzeba o tym pamiętać aby nie pomylić realizmu z idealizmem poznania. W artefakcie materialnym realne są tylko faktony. Analityczne poznanie pojęciowe uwyraźnia różnicę między realnymi faktonami i idealną formą nadaną wytworowi przez producenta.

Poznanie wyraźne - pojęciowe i językowe jeat abstrahującym od całościowego rozumienia ujęciem zawartości artefaktu materialnego. Aby jednak stało się ono dokładnym ujęciem faktu winno ulegać stopniowej konkretyzacji ukazującej coraz to nowe aspekty artefaktu. Poznanie wyraźne artefaktu jest zatem każdorazowo tworzeniem nazw, zdań i rozumowań w intelekcie analitycznym, które formułują stopniowo coraz bardziej szczegółowe jego aspekty, którymi są faktonowe składowe wytworu. Tworzenie wiedzy o artefakcie materialnym zależy od sprawności nabywanych przez władze poznawcze w procesie edukacji, i w ramach kultury.

MODELE FAKTONOWE I FAKTUALISTYCZNE
Faktonika tu formułowana jest bilateralnym ujęciem skutków praktyki faktualnej jako kontaktowania człowieka z faktonami. Praktyka ta jest źródłem faktroniki. Faktonika ma zatem dwie drogi poznania faktonu: [1] droga poznania syntetycznego i całościowego mmającego swe źródło w kontaktowaniu zmysłowym z faktonem, oraz [2] droga poznania analitycznego realizowana za pomocą abstrakcyjnego poznania aspektowego, które na podstawie syntetycznego rozumienia faktonu stopniowo konkretyzuje pojęciowo artefakt materialny. Taka analiza faktonowa ujmuje poszczególne aspekty artefaktu materialnego, które coraz pełniej odzwierciedlają jego niewyraźne rozumienie. Analityczna czynność abstrahowania identyfikuje podstawowe elementy artefaktu materialnego ujmowane przez faktonikę: najpierw [1] materię i formę faktonów wkomponowanych w artefakt zgodnie z przyczyną wzorczą, [2] następnie konkretyzuje je jako jego elementy kompozycyjne [3] po czym szuka wzorczych przyczyn zewnętrznych powodujących wykorzystywanie określonych własności faktónów nadających artefaktowi jego wartości użytkowe. Dalsza konkretyzacja faktonowa [4] identyfikuje atrybuty materii faktonowej które powodują realność i użyteczność artefaktu. Kolejny model faktonowy [5] identyfikuje własności formalne faktonów komponujących nadanych im przez wytwórcę. Po ustaleniu czym jest zawartość artefaktu w jego materii i formie przystępuje do [6] identyfikacji jego relacji realnych i myślnych sformułowanych w koncepcji wytwórczej artefaktu powodujących spełnianie przezeń zadanych mu funkcji użytecznościowych. Ostatni model faktonowy określa jego rzeczywistą wartość aksjologiczną artefaktu materialnego, która jest spełnianiem przez niego zadanych mu cennych fukncji takich jak podtrzymywanie życia, leczenia w chorobie, ochrony przed zimnem itd.
Faktonika w budowaniu swoich modeli faktonowych posługuje się scjentystycznymi zespołami twierdzeń na temat różnorodych własności fizycznych, chemicznych biologicznych faktonów jako strukturalnych kompopnentów artefaktów. Dąży w tym zakresie do wskazania sposobów realnego kontaktowania się z istniejącymi faktonami w takich artefaktach jak maszyny przemysłowe i rolnicze, drogi, domy, różnego rodzaju towary zycia codziennego takie jak produkty żywnościowe, farmacetyki, urządzenia gospodaarstwa domowego. Faktonika rozumienia faktualne w trakcie identyfikacji faktonów łączy z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą ich rozmaitych cennych właściwości powodujących ich użyteczność materialną.

ZNACZENIE FAKTONIKI
Człowiek posługujący się faktoniką staje się dzięki wiedzy o faktonach przyjacielem faktów materialnych, które dzięki temu czym są stają się treścią życia codziennego człowieka, które dzięki swym właściwościom zapewniają i warunkują szczęście ludzi którzy się nimi posługują aby chronić i podtrzymywać swoje życie, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa i dają nadzieję na dostatnie i długie życie. Faktonika pozwala osiągnąć taką faktualność poznawczą, która daje wolność i swobodę w dążeniu do prawdy i dobra faktualnego obecnego w wypełniających Ziemię faktach materialnych w postaci substancji chemicznych. Faktonika sytuuje człowieka wśród substancji chemicznych, które dają życie ludziom, zwierzętom i roślinom wypełniających planetę Ziemia. Dzięki faktonice człowiek docenia istnienie substancji chemicznych, z którymi łączą go wielorakie relacje przyczynujące jego życie, a są to relacje bardzo wartościowe opierające na ich realności, prawdzie i dobru jako przejawach materii faktualnej.

KONTAKTOWANIE FAKTONOWE
Kontaktowaniem faktonowym nazywamy każdą więź łączącą człowieka z faktonem zawartym w artefakcie materialnym. Charakter tej więzi zależy od własności faktonu w nim zawartego. Może to być wdychanie, spożywanie, ubierasnie, ochranianie, i wszelkiego rodzaju użytkowasnie. Prawie całe życie codzienne we współczesnej cywilizacji - nie biorąc pod uwagę relacji międzyludzkich polega na kontaktowaniu faktonowym. Zabawna zbieżność słów jest tu bardzo przydatna - cywilizacja wytwarza coraz więcej "faktów" nowych czyli artefaktów. Dzięki dominującej współcześnie filozofii idealistycznej która nadaje atrybut realności wytworom myślowym - artefakty stają się iluzorycznymi "nowymi faktami".

PODSTAWOWE POJĘCIA
Fakt materialny jest tym co materialnie istnieje stanowiąc osobną, wewnętrznie skomponowaną jednostkę jako formę. Forma jest zespołem wewnętrznych tworzyw dzięki którym fakt jest osobnym faktem materialnym.

Materia jest powodem odrębności, realności, aktualności i wewnętrznej jedności wszystkich elementów komponujących formę faktu.

Skutkiem jest zawsze to, co wywołane w drugim fakcie przez fakt oddziałujący.

Fakton jest to element artefaktu w postaci substancji chemicznej, która została użyta przez konstruktora artefaktu jako składnik jego struktury, i która zachowuje swoje włacności formalne i materialne mimo podporządkowaniu idei konstrukcyjnej.

FAKTONOWY MODEL KONTAKTOWANIA
Kontakt z faktonami wywołuje w człowieku uświadamienie pojawienia się w jego władzach poznawczych obrazu artefaktu materialnego, który zawiera informację o zawartych w nim faktonach. Identyfikacja faktonów składających się na artefakt materialny możliwa jest zazwyczaj dzięki specjalistycznej wiedzy z obszaru wielu nauk technicznych i teoretycznych. Producenci wielu wytworów skrzętnie ukrywają rzeczywistą zawartość swoich towarów, co jest nieetyczne gdyż każdy człowiek powinien znać zawartość przedmiotów którymi się posługuje. Artefakt który wywołuje to kontaktowanie, oddziaływuje z jednej strony swoją wymyśloną przez projektanta użyteczną strukturą, a z drugiej swoją rzeczywistą zawartością materialną, która składa się z obrobionych faktów czyli faktonów. Fakton nie jest już faktem, gdyż fakty są odrębnymi stukturami materialnymi o określonej dla siebie formie materialnej. Jednak to ten fakton oddziaływuje na władze poznawcze człowieka, dzięki realnej zawartości poddanej obróbce przez producenta - wytwórcę. Kontaktowanie faktonowe polega zatem na następującym kierunku oddziaływań: fakton informujący poprzez swoją szczątkową prawdę faktualną oddziaływuje na fakt odbierający informację czyli człowieka. Ta informacja jest przekształcona kulturowo i cywilizacyjnie, dzięki zastosowanej przez producenta technologii obróki. Taki proces przekazywania informacji można nazywać realizmem faktonowym:

fakty > obróbka > faktony > komponowanie> wytwór > użyteczność faktonowa > prawda faktonowa

FAKTONOWA PRAKTYKA MATERIALNA
Władze poznawcze człowieka są bilateralne i rozmieszczone w dóch półkulach mózgu prawej PPM, i lewej LPM. Najwcześniej poznawane jest to co odbierają władze zmysłowe. Władze zmysłowe lewej pólkuli są analityczne i rejestrują tylko szczegóły. Władze zmysłowe prawej półkuli są syntetyczne identyfikują tylko całościowe informacje faktualne. Wszystko czym jest wytwór informujący o sobie przez te władze przechodzi w sposób bilateralny. Uświadamianie treści poznawczych dokonuje się odmiennie w intelektach prawej i lewj półkuli mózgu, gdyż również jest bilateralne. W intelekcie syntetycznym poznanie dokonujące się w sposób niewyraźny - syntetyczny i całościowy. Poznanie niewyraźne jest generowaniem rozumienia faktualnego kontaktującego się wytworu. Nie znaczy to jednak że odbierane treści zmysłowe są pierwszym skutkiem wywołanym przez wytwór udostępniający się. Uświadamiane to jest później. To co uświadamiane musi najpierw znaleźć się we władzach poznawczych by mogło stać się przedmiotem uświadomienia. Dlatego należy odróżnić treści poznane jeszcze nie uświadomione od tych treści, które są kolejno uświadamiane. Treści poznane ale jeszcze nie uświadamiane są poznaniem syntetycznym - niewyraźnym. Obszar poznania syntetycznego przejmuje treść i zawartość oddziałującego konkretnego wytworu. Uświadomienie treści poznania syntetycznego następuje na terenie mowy - wewnętrznej w intelekcie analitycznym poprzez rozpoznanie jego użyteczności. Kontaktowanie charakteryzuje się zatem z jednej strony oddziaływaniem wytworu i poznaniem niewyraźnym intelektu syntetycznego. Treść poznania syntetycznego uświadamiana jest stopniowo i porządkowana najpierw na terenie mowy wewnętrznej, która może zostać zakomunikowana w kulturze w postaci mowy zewnętrznej. Poznanie analityczne dzieje się w obszarze intelektu analitycznego - jest on bowiem obszarem mowy wewnętrznej i zewnętrznej. W czasie kontaktowania dociera do władz poznawczych informacja o użytkowym wyposażeniu wytworu, oraz o materialnym wyposażeniu wytworu. Identyfikacja wytworu jest skutkiem jego własności użytkowych jako zdolności zaspokajania określonych potrzeb. Dociera także informacja od wytworu do jego adresata ojego zawartościmaterialnej. Te treści będące wewnętrznym tworzywem wytworu odebranym wraz z treściami nadanymi przez projektanta odbiera intelekt syntetyczny. Pierwszym skutkiem kontaktowania z wytworem jest skierowanie się człowieka do tego własności użytkowych. Dopiero po jego użyciu nasuwa się poznanie jego zawartości materialnej - co jest skutkiem rozumienia faktualnego rozpoznającego fakty użyte do wytworzenia wytworu. Istotowe wyposażenie wytworu ostało przejęte przez intelekt syntetyczny który pod ich wpływem generuje rozumienie faktualne w PPM. Jest ono motywem który wpływa na władze decyzyjne i powoduje, że kierują człowieka do oddziałującego faktonu, który jest jedyną realną zawartością wytworu. W ten sposób na przejawach materii współstanowiącej wytwór - za pomocą jej zdolności wpływania na władze poznawcze (prawdy), budują się więzi ze spotkanym faktonem. Są one sposobem zetknięcia z oddziałującym wytworem czyli praktyką materialną człowieka.

FAKTUALIZM WIEDZY
Kontaktowanie z wytworem jest relacją realną - interfaktem tylko dzięki zawartym w nim faktonom. Kontaktowanie z wytworem jest dowiadywaniem się, że wytwór jest tym czym jest - kompozycją faktonów skomponowanych zgodnie z ideą konstrukcyjną. Empiria jako nabyte doświadczenie jest początkowym etapem i sprawdzianem prawdziwości poznania - jest ona warunkiem i sprawdzianem prawdziwości twierdzeń formułowanych w kontakcie z artefaktami udostępniającymi się poprzez poznanie na wszystkich jego poziomach, ale głownie na poziomie poznania syntetycznego. Artefakty przekazują informacje o sobie drogą poprzez zmysły. Kontaktowanie z artefaktem determinuje atrakcyjna jego forma zewnętrzna podyktowana względami marketingowymi. Ale w samych doznaniach zmysłowych artefakt przekazuje człowiekowi informacje nie tylko o swoich własnościach użytkowych, ale również o materii z której został wykonany. Można też powiedzieć, że intelekt reaguje na formę wytworu i jego materię faktualną, i że to forma użytkowa wraz z materią jest właściwym przedmiotem tego ujęcia.

KONTAKT
ratchem@chem.pl