DORADZTWO FILOZOFICZNE

Doradztwo filozoficzne to nowa postulowana tu dziedzina usług doradczych, których wynika z bilateralności umysłu, i potrzeby poszerzania sfery wolności w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym. Wolność to głównie możność kierowania się do realnych faktów materialnych w życiu codziennym. Podstawą wolności jest ontologiczna, epistemologiczna, oraz aksjologiczna identyfikacja faktualnej treści składającej się na działalność firmy, instytucji, placówki medycznej, edukacyjnej, ekologicznej itp. Agnostycyzm, woluntaryzm i relatywizm etyczny, które dotychczas stały na straży podstaw wolności w cywilizacji nowożytnej, wyczerpują już swoje możliwości motywowania i podejmowania działań gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, leczniczych, ekologicznych. Współczesny pluralizm wymaga poszerzania obszaru wolności i nie może oznaczać monolitu ideologicznego obowiązującego współczesną kulturę, ale powinien być oparty na pluralizmie i szacunku do samych faktów materialnych. Trudność jednak polega na tym, że współczesne agnostyczne ideologie i filozofie nie są zainteresowane poznawniem realnych faktów materialnych, a to powoduje abstrakcyjność wszelkich działań, których cele określa się wsposób dowolny i woluntarystyczny. Doradztwo filozoficzne dąży zatem do ugruntowienia wszelkich działań praktycznych i połączenia ich z realną zawartością faktów materialnych. Materializm faktualny łączy biznesmena, polityka, nauczyciela, lekarza, ekologa z realnym faktem materialnym będacym w centrum każdej działalności praktycznej.

IDEALIZM KULTURY
Nowożytna kultura euroamerykańska kultywuje zawsze obecny w kulturze idealizm który ma początek w tezie, ze myśl i myślenie stanowi początek rzeczywistości, że ją tworzą, że poznanie ludzkie jest czynne. Wyklucza ona faktualizm który wiąże człowieka z faktami materialnymi. Faktualizm zastępuje tu ideologia jako konstruowane przez intelekt analityczny teorie oderwane od rozumień faktualnych i od faktów. Maleje lub znika tu pozycja i rola człowieka, gdyż wyprzedzają go tworzone przez oderwany od rzeczywistości intelekt analityczny, który wytwarza w sposób dowolny (woluntaryzm) struktury ogólne takie jak: idee, instytucje, technika, czyli artefakty mentalne. Człowiek jest tu identyfikowany według kryterium użyteczności w stosunku do celu instytucji. Zostaje tu pominięta materia pierwsza jako przyczyna sprawcza istniejących realnie faktów materialnych, gdyż całą rzeczywistość tworzy samomyślące myślenie. Idealizm kultury wyznaczają zatem cztery cechy: [1] pierwotność myśli, [2] tworzenie przez myśl założeń wszelkich wyjaśnień, [3] dominacja instytucji i teorii, [4] absolutyzm artefaktu mentalnego utożsamianego z rzeczywistością.

CECHY IDEALIZMU KULTURY
Idealizm kultury współczesnej polega na uznaniu za pierwsze tego co znajduje się we władzach poznawczych człowieka, czyni on zatem zawartą tam wiedzę za samodzielną i pierwszą. Intelekt analityczny ma pierwszeństwo w tworzeniu założeń różnych systemów wyjaśnień. Pierwszeństwo przypisuje się wiedzy, którą intelekt analityczny buduje w ogólne kompozycje. Platon i Hegel mówią, że pierwsza jest instytucja państwa. Na pierwszym miejscu nie są fakty, ale artefakty mentalne czyli wytwory - według których mierzy się pozycje człowieka. Nie ma tu prawdy (agnostycyzm) - funkcjonuje tu tylko pewność, która oparta jest na decyzji (woluntaryzm) usytuowania na pierwszym miejscu koncepcji tworzonych przez myśl oderwaną od rzeczywistości. Funkcjonuje w tej kulturze relatywizm, sceptycyzm i idealizm. Agnostycyzm to uznanie niepoznawalności prawdy jako własności faktu materialnego, trzeba tworzyć artefakty i dowolne o nich twierdzenia, to pełna wolność człowieka czyli "dowolność". Sceptycyzm to konsekwencja powyższego i jest zawierzeniem decyzji. Idealizm opiera swą negację faktu materialnego na wykluczeniu poznania generowanego przez intelekt syntetyczny w kontakcie z prawdą faktu materialnego. Rozumiejąc to wszystko trzeba w kulturze powrotu realizmu, materializmu i faktualizmu.

ŹRODŁA I ZASADY IDEALIZMU
Idealizm kultury powstał dzięki trzem zabiegom:
[1] redukcjonizm Kartezjusza - utożsamienie ontologii z teorią poznania i redukcjonizm Kanta - utożsamienie ontologii z aksjologią i religią;
[2] rozpoznawanie faktów przez ich cel, a nie przez ustalenie wewnętrznej zawartości faktów materialnych. Cel stawał się zarazem treścią zaleceń prawnych, co usytuowało nauki prawne na pierwszym miejscu w kulturze przed ontologią ,
[3] przyznanie pierwszeństwa pragmatyce wiązanej z wolą człowieka, a nie z praktyką związanej z faktem materialnym. Wywołało to woluntaryzm, w którym wola ludzka decyduje o zespole twierdzeń na temat świata. Pozwoliło to na tworzenie światopoglądów i ideologii jako dowolnie ukonstytuowanych obszarów świata, uznanych za filozofię. Cztery zasady powyższego idealizmu to:
[1] myśl wyprzedza realne fakty,
[2] myśl wyprzedza wszystkie systemy wyjaśniania świata,
[3] myśl wyznacza pierwszeństwo teoriom i instytucjom przesuwając na drugie miejsce realne fakty materialne w tym ludzi,
[4] stosuje się zgodne z kolejnością wypowiadania zdań liniowe wyjaśnianie faktów.

POSTULAT FAKTUALIZMU
Faktualizm jest uznaniem, że pierwsze są realnie istniejące fakty materialne poznawane przez intelekt syntetyczny, myśl jest wtórna wyzwolona w intelekcie analitycznym przez abstrahowanie i stopniowe konkretyzowanie. W kulturze wiele dzieł człowieka nie dotyczy rzeczywistości materialnej. Są to dzieła wymyślone, które często prowadzą do celów nie zawsze zgodnych z dobrem faktów w tym człowieka. Trzeba zabiegać o tworzenie takich dzieł, takich teorii postępowania i działania, by służyły dobru wszystkich faktów a przede wszystkim ludzi. Tworzenie tych dzieł trzeba oprzeć nie na dowolnych celach, lecz na prawdzie o realnych faktach materialnych. Takie ukierunkowanie kultury można nazwać faktualizmem. Faktualizm jako wierność faktom (w tym osobom) jest tym czego człowiek i kultura nieustannie potrzebują. Aby chronić sam faktualizm przed idealizmem trzeba działań edukacyjnych informujących o współczesnym materializmie, bilateralnym mózgu i bilateralnym poznaniu prawdy i dobra faktów materialnych.

KONTAKT
ratchem@chem.pl