PORADNICTWO FILOZOFICZNE

Poradnictwo filozoficzne to nowa postulowana tu dziedzina działań terapeutycznych, których potrzeba wynika z zagrożeń monolateralnej kultury współczesnej, która skoncentrowana jest na konsumpcji towarów rynkowych sterowanej wszechobecną reklamą. Dominacja towaru w kulturze masowej możliwa jest poprzez upowszechnianie agnostycyzmu, relatywizmu i woluntaryzmu moralnego, które odrywają człowieka od realnej rzeczywistości faktów materialnych. W ten sposób działania ludzkie oderwane od realnej rzeczywistości mogą doprowadzić do wielorakich trudności natury psychologicznej, i do dezintegracji osobowości. Skutkuje to masową ucieczką dużej części społeczności cywilizowanej od realnego życia w świat środków odużających wyniszczających ludzką sferę wartości moralnych. Na tym tle pojawia się potrzeba aktywowania bilateralności umysłu, który wiąże człowieka z rzeczywistością i otaczającymi faktami materialnymi. Terapia bilateralna pozwala przezwyciężyć problemy cywilizacji konsumpcyjnej poszerzając znacznie obszar osobistej wolności, przezwycieżając agnostycyzm, i zbliżając człowieka do prawdy realnego faktu materialnego.

RODZAJE ARTEFAKTÓW
Artefakty to wielka ilość obiektów stanowiących życie codzienne człowieka w postaci [1] wytworów materialnych (cywilizacyjnych), [2] tworów naturalnych, i [3] utworów maentalnych (kulturowych). Wśród wytworów cywilizacyjnych toczy się realne życie człowieka, a są nimi infrastruktura techniczna, drogi, budynki, porty morskie i lotnicze, fabryki, kopalnie, elektrownie, i maszyny takie jak samochody, samoloty, statki, kombajny rolnicze i górnicze, maszyny przetwórcze, reaktory, turbogeneratory, urządzenia gospodarstwa domowego. Twory naturalne składają się z przetworzonych składników roślinnych, zwierzęcych i mineralnych, które są przyczynami formalnymi chroniącymi trwanie ciała człowieka. Są to głównie powietrze, wody powierzchniowe i głębinowe, pokarmy mięsne i roślinne, napoje, farmaceutyki, tkaniny, paliwa kopalne, surowce minerlane. Utwory mentalne to bogata zawartość kultury w postaci ważnych spraw, dzieł, dziedzin takich jak język i obyczaje, państwo i prawo, władze polityczne i programy polityczne, instytucje i organizacje edukacyjne i ich programy, dzieła artystyczne, plastyczne, filozoficzne, których przyswojenie sobie dzięki rozumności i wolności kształtuje osobowość człowieka. Artefakty to wszystko co ludzkość wytworzyła i przyswoiła sobie z natury jako kształt swego duchowego i materialnego życia.

OCHRONA FAKTÓW
Z tego zespołu obiektów ludzie wybierają sobie świadomie lub dziedziczą określone rozumienia, które wyznaczają ich krąg kulturowy i cywilizacyjny. Ten krąg wraz z tym co aktualnie wykonane nazywa się współczesnością: zbiorem spraw którymi aktualnie żyje człowiek. Nasza współczesność charakteryzuje się przesunięciem akcentu z prawdy i dobra faktów materialnych na sferę artefaktu, którą charakteryzuje pragmatyzm i użyteczność jako kryteria wartościowania. W ten sposób w kulturze współczesnej dokonuje się przeciwstawienie artefaktów i faktów materialnych. Objawia się to wielkimi obszarami niedostatku ekonomicznego (głód i nędza), i klęski ekologicznej. Aby chronić naturalną sferę faktów materialnych należy rozwijąć nową faktualną aksjologię w postaci faktonomii, która sprecyzowałaby zasady ochrony faktów materialnych w sferze cywilizacyjnej, kutlurowej i ekologicznej. Od kultury należy zatem odróżnić naturę jako zespół istniejących faktów materialnych i ich interfaktów, które istnieją niezależnie od twórczości ludzkiej. Utwory kulturowe które również nazywa się faktami - nie stnieją - są głównie zdarzeniami. Faktualizm oparty na zdarzeniach jest ewentyzmem. Faktualizm oparty na faktach materialnych jest materializmem. Tylko fakty materialne istnieją, a są to substancje chemiczne, rośliny, zwierzęta, ludzie, oraz interfakty które ich łączą.

ŻYCIE CODZIENNE
Współczesność to to czym żyje aktualnie człowiek, czyli jego życie codzienne. Polega ono na kontaktowaniu z faktami materialnymi, a w dalszej kolejności na przyswajaniu sobie artefaktów. Ponadto artefakty są bardzo często przetworzonymi faktami skonfekcjonowanymi w postaci wszechobecnych towarów. Człowiek nie żyje artafaktami, ale żyje faktami - prawdą i dobrem faktualnym. Życie codzienne musi być wiązana z tym, kim jest rzeczywiście człowiek jako fakt materialny rozumny i wolny. Winno być sumą tego co prawdziwe i dobre w faktach materialnych, i nie można go wiązać z utworami, ideami, teoriami, z aktualnymi modnymi, dominującymi celami, z użytecznością jako wartością. Życie codzienne to trwanie aktualnych i rzeczywistych faktów materialnych w ich więzi z innymi faktami. Życie codzienne to podejmowanie najpilniejszych w danym czasie spraw dzieł i dziedzin, oraz potrzeb, wynikających z powiązań zachodzących między ludźmi oraz między ludźmi i innymi faktami materialnymi.

POSTULAT FAKTONOMICZNY
Faktonomia uznaje, że pierwsze są realnie istniejące fakty materialne poznawane przez intelekt syntetyczny, myśl jest wtórna wyzwolona w intelekcie analitycznym przez abstrahowanie i stopniowe konkretyzowanie. W kulturze wiele dzieł człowieka nie dotyczy rzeczywistości materialnej. Są to dzieła wymyślone, które często prowadzą do celów nie zawsze zgodnych z dobrem faktów w tym człowieka. Trzeba zabiegać o tworzenie takich dzieł, takich teorii postępowania i działania, by służyły dobru wszystkich faktów a przede wszystkim ludzi. Tworzenie tych dzieł trzeba oprzeć nie na dowolnych celach, lecz na prawdzie o realnych faktach materialnych. Takie ukierunkowanie kultury można nazwać faktonomicznym. Faktonomia jako wierność wartościom faktualnym jest tym czego człowiek i kultura nieustannie potrzebują. Aby chronić samą faktonomię przed woluntaryzmem i relatywizmem trzeba działań edukacyjnych informujących o współczesnym materializmie, bilateralnym mózgu i bilateralnym poznaniu prawdy i dobra faktów materialnych.

KONTAKT
ratchem@chem.pl