1.PRACOWNIA BNBU - OTWARTY PROGRAM BADAWCZY

"PRACOWNIA BADAŃ NAD BILATERALNOŚCIĄ UMYSŁU - WPROWADZENIE"

Pracownia BnBU funkcjonuje w Wydziale Filozofii, Wolego Uniwersytetu Filozoficznego i nadzoruje realizację otwartego projektu badawczego pt Bilateralność umysłu i jej skutki teoriopoznawcze http://neuronauka.sci.pl/projekt.html

Projekt ten jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogą wziąć w nim udział za pośrednictwem naukowego forum dyskusyjnego pod adresem http://sci.pl/forum/viewtopic.php?t=274

W działalności Pracowni podjęto nowe tematy, które są konsekwencją realizacji projektu głównego. Podjęto próbę sformułowania nowych bilateralnych nauk filozoficznych otrzymanych w wyniku wykonania eksperymentu myślowego w obszarze filozofii arystotelesowskiej. Eksperyment polegał na przekształceniu materii w czynnik aktywny, a formy w czynnik potencjalny. Zmiana ta dokonana została w wyniku zastosowania empirycznie wytworzonego nowożytnego paradygmatu naukowego, w którym materia jest traktowana jako element aktywny i twórczy, a forma jako element możnościowy podlegający zmianom ewolucyjnym. Te nowe eksperymentalne ustalenia umożliwiły powstanie faktonauki (factoscience) która formułuje teorię faktu materialnego obejmującej trzy podstawowe faktonaukowe dziedziny filozofii:
-w zakresie ontologii faktologię (factology)
-w zakresie epistemologii i gnozeologii faktualizm (factualism)
-w zakresie aksjologii faktonomię (factonomy)
Misją Pracowni jest sformułowanie bilateralnych zasad funkcjonowania umysłu ludzkiego, który dzięki nim może osiągnąć trwałą więź z prawdą, dobrem i pięknem faktu materialnego, i to zarówno w naukowej praktyce badawczej, a także w praktyce życia codziennego.

Ze względu na duże ograniczenia wyżej wymienionych nauk bilateralnych badającycych tylko samodzielne i odrębne fakty materialne pojawiła się potrzeba rozszerzenia przedmiotu badań tych nauk o wytwory cywilizacyjne, które są zazwyczaj mieszaniną faktów materialnych jako substancji chemicznych. Z tego powodu sformułowano tu również czwartą naukę bilateralną - faktronikę (factronics) badającą artefakty materialne składające się z faktonów. Jest to nauka pomocnicza pozwalająca identyfikować fakty materialne będące składnikami produktów cywilizacyjnych: dróg, mostów, domów, maszyn, farmaceutyków, ubrań i wszystkich innych wytworów i towarów wypełniających przestrzeń cywilizacyjną. Właściwym przedmiotem badań faktroniki są faktony czyli substancje chemiczne, które są sładnikami artefaktów materialnych.

Nowy pardygmat badawczy nauk filozoficznych

W trakcie realizacji "otwartego projektu badawczego" okazało się, że wyniki neuronauk muszą wywołać również gruntowne zmiany paradygmatu badawczego wynikające ze zmiany samego rozumienia kontaktowania się człowieka z rzeczywistością. Jedyną rzeczywistością empiryczną nadającą się do badania przez bilateralne nauki filozoficzne są fakty materialne, którymi może być człowiek, zwierzę, roślina i substancja chemiczna. Dlatego też te nowe nauki - faktonauki - otrzymały faktualne nazwy takie jak: faktologia, faktonomia, faktualizm, faktronika. Ze względu na potrzebę rozszerzenia przedmiotu badań tych nauk o wytwory cywilizacyjne, których składnikiem są substancje chemiczne sformułowano również czwartą naukę bilateralną - faktronikę. Jest to nauka pomocnicza pozwalająca identyfikować fakty materialne będące składnikami produktów cywilizacyjnych: dróg, domów, farmaceutyków i wszelkich innych towarów wypełniających przestrzeń cywilizacyjną. Projekty tych nowych nauk faktualnych zaprezentowano na niniejszej stronie wraz z projektem wyjściowym. Domeny powiązane z tym projektem to: www.faktologia.pl www.faktonomia.pl www.faktualizm.pl www.faktronika.pl

"ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W OTWARTYM PROJELCIE BADAWCZYM"

Instytut Północny podejmuje otwarty projekt badawczy w zakresie filozofii umysłu i metodologii filozofii.

Tematem projektu jest: "Bilateralność umysłu i jej skutki teoriopoznawcze."

Projekt ten obejmuje analizę filozoficzną następujących zagadnień:

1.Paradygmaty klasyczne w filozofii.
2.Neuronowa teoria umysłu.
3.Metodologia bilateralna pracy umysłowej.
4.Bilateralna teoria poznania.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się do badań.

Zasady uczestnictwa w projekcie:

1.W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy internauci pod nadzorem moderatora - autora projektu.
2.Miejscem dyskusji nad projektem jest forum naukowe htttp://www.sci.pl/forum www.sci.pl/forum.
3.Projekt jest ogłoszony na stronie www Wydziału Filozofii Instytutu Północnego.
4.Wszelkie merytorycznie cenne wypowiedzi internautów zostaną systematycznie włączane do projektu.
5.Projekt jest aktualizowany raz na kwartał i posiada swoje wersje numerowe i czasowe przechowywane w archiwum na stronie Wydziału filozofii.
6.Prowadzona jest lista uczestników - współautorów projektu.
7.Po zakończeniu realizacji może nastąpić publikacja projektu przez jego autorów.

Bardzo serdecznie zapraszam
Marian Wicki

Apokryzariusz Wolnego Uniwersytetu Filozoficznego www.wuf.pl

Ekskogitor w Pracowni Badań nad Bilateralnością Umysłu.

Znajdziesz nas w Google+
KONTAKT
ratchem@chem.pl